Chybové kódy práčky Whirlpool

Napísal Robert 31.05.2018 49 Komentáre

chybový kód práčky Whirlpool error code

Error code alebo chybový kód práčiek sa môže líšiť podľa modelov, ale napíšem tu najbežnejšie, najčastejšie poruchy na Whirlpool práčky.

 

Práčky Whirlpool AWE, AWT, WTLS, AWO/D AWO/C 

 

Zlyhanie zámku dverí

Zámok dverí
Ak programátor nie je schopný uzamknúť dvere po štarte programu do 20 sekúnd, programátor (CCU) prejde do režimu výberu (bliká LED dióda štart / pauza)
Potenciálne príčiny
• mechanická záležitosť s rozhraním zámku dverí
• dvere nie sú úplne zatvorené
• problém s uzáverom dverí

 

Chyba F01

Chyba práčky Whirlpool F01

Nie je zistená žiadna voda, ktorá vstupuje do zariadenia alebo nevypol hladinový spínač.
Ak po 6 minútach kontrola nezistí, že sa voda napúšťa do práčky, potom sa ventily vypnú a zasvieti LED "vodovodný kohútik" .
Ovládanie je v režime pozastavenia. Ak bolo možné odstrániť poruchu, stlačte tlačidlo PB Start, spotrebič sa reštartuje.
Potenciálne príčiny
Ak v prístroji nie je voda:
• Uistite sa, že obidva ventily na zdroji vody sú celkom otvorené.
• Skontrolujte, či sú vstupné hadice alebo pripojené filtre v prívodných ventiloch čisté.
• Skontrolujte funkčnosť prívodného ventilu.
Ak je v prístroji voda:
•Či je hadica tlakového (hladinového) spínača je v dobrom stave a je správne prepojená s vaňou a s tlakovým spínačom.
• Overte, či nie je problém sifónu - odtoku.
• Skontrolujte pripojenia káblových zväzkov; vstupné ventily, tlakový spínač a centrálne ovládanie jednotky (CCU).
• Skontrolujte všetky hadice kvôli možným netesnostiam.
• Overte prevádzku tlakového spínača.
• Overte prevádzku CCU. 

 

Chyba F02

Chyba práčky Whirlpool F02

Zlyhanie systému Aquastop
Ak je kontakt aquastop na spodnej priehradke spotrebiča zatvorený viac ako 30 "
bolo zistené zlyhanie aquastop. V stave aquastop bude vypúšťacie čerpadlo bežať 3 až 6 minút. Potom sa odtokové čerpadlo vypne a dvere sa odomknú.
Potenciálne príčiny
• Ak je v dolnom zásobníku spotrebiča voda:
• Skontrolujte všetky hadice pre prípad netesnosti.
• Skontrolujte, či nedošlo k pretečeniu v dôsledku použitia príliš veľkého množstva pracieho prostriedku.
• Skontrolujte vaňu pre prípad netesnosti.
• Ak v spodnom zásobníku nie je žiadna voda:
• Skontrolujte, či nemá spínač aquastop skrat.
• Skontrolujte, či je zapojenie vodiča správne pripojené.
• Overte prevádzku CCU. (Pozrite tiež F26: Príčinou je to, že čerpadlo je v skrate)

 

Chyba F03

Chyba práčky Whirlpool F03

Dlhé vypúšťanie vody
Ak čas vypúšťania presiahne časový limit vypúšťania,  LED "čistý filter" svieti.
časový limit je: 4 minúty odtok -> 4 minúty impulzné vypúšťanie (10 sekúnd / 10 sekúnd vypnuté) ->
4 minúty odtoku.
Ovládanie je v režime pozastavenia. Stlačte tlačidlo štartu. Ak sa voda vypustí, cyklus bude pokračovať.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte vypúšťaciu hadicu a uistite sa, že nie je zaseknutá alebo zalomená.
• Skontrolujte filter odtokového čerpadla pre cudzie predmety.
• Skontrolujte elektrické pripojenie čerpadla a uistite sa, že čerpadlo beží.
• Skontrolujte elektrický odpor vypúšťacieho čerpadla.
• Porucha môže byť spôsobená aj ak je príliš veľa peny vo fáze prania. Prečítajte si tiež popis poruchy F18.
• Skontrolujte funkciu CCU.

 

Chyba F04

Chyba práčky Whirlpool F04

Príliš dlhý čas ohrevu
Ak sa počas 50 minút prvého ohrevu teplota vody nezvýši nad 35 ° C, krok v cykle zobrazí CCU túto chybu.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte elektrický odpor vykurovacieho telesa.
• Skontrolujte pripojenie drôteného kábla k vykurovaciemu telesu, NTC a CCU.
• Skontrolujte elektrický odpor NTC (porucha môže nastať aj pri NTC - odpor sa nemení s teplotou).
• Skontrolujte funkciu CCU

 

Chyba F05

Chyba práčky Whirlpool F05

Chyba snímača teploty vody
Ak počas kroku ohrevu vody v umývacom cykle hodnota snímača teploty vody (NTC) je mimo rozsah, zobrazí sa chybový kód F05.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte odpor NTC.
• Skontrolujte pripojenie k NTC a CCU.
NTC skrat (NTC alebo zapojenie do NTC): zariadenie je mŕtve pri zapnutí - zlyhanie čítania
kód z eeprom: zlyhanie triedy B (F60 - F63)

 

Chyba F06

Chyba práčky Whirlpool F06

Chyba motorového tachodynama
Ovládanie nie je schopné správne zaznamenať rýchlosť motora (niekoľkokrát) a práčka sa vypne.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte spojenie káblov medzi motorom a CCU.
• Skontrolujte odpor obvodu otáčkomeru na motore.
• Skontrolujte odpor vinutia motora.
• Skontrolujte napnutie klinového remeňa a upevnenie remenice.

 

Chyba F07

Chyba práčky Whirlpool F07

Chyba triaku riadenia motora
Hlavné ovládanie zaznamenalo skrat v riadení motora.
Potenciálne príčiny
• Kontrola CCU spustením testovacieho programu:
ak dôjde k poruche pri univerzálnom motore: vymeniť CCU
ak dôjde k poruche pri CIM, BPM alebo Direct Drive: vymeniť riadiacu jednotku motora 

 

Chyba F08

Chyba práčky Whirlpool F08

Otvorený okruh ohrievacieho telesa, teleso je prepálené.
Hlavné ovládanie zistilo zlyhanie okruhu ohrievača. Tieto poruchy sú kontrolované pred začiatkom cyklu a po odstreďovaní.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte izolačný odpor konektorov ohrievača voči zemi.
• Skontrolujte odpor ohrievacieho telesa.
• Skontrolujte zapojenie konektorov k topnému telesu a CCU.
• Skontrolujte CCU.

Ak sa táto indikácia poruchy objaví na konci pracieho cyklu a všetky časti ako sú ohrevné teleso a kabeláž sú v poriadku, potom
vymeňte pôvodnú riadiacu dosku za novú a naprogramujte novým softvérom.

Ako diagnostikovať chybu ohrievacieho telesa.

 

Chyba F09

Chyba práčky Whirlpool F09

MCU nízke napätie (iba spotrebiče s externou riadiacou jednotkou motora ako CIM, BPM alebo
Direct Drive)
MCU zistil príliš nízke sieťové napätie (približne 170 V). Nie je to žiadna chyba komponentov.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte napájanie sieťového napätia 

 

Chyba F10

Chyba práčky Whirlpool F10

MCU nepretržite prehrieva (iba spotrebiče s externou riadiacou jednotkou motora ako napr. CIM, BPM alebo Direct Drive)

MCU zistil príliš vysokú teplotu.

Potenciálne príčiny
• Skontrolujte, či nie je zablokovaný bubon (prádlo zablokuje bubon), hluk alebo trenie pri otáčaní bubna.
• Skontrolujte, či nebolo zariadenie preťažené.
• Skontrolujte teplotu okolia.
Ak je porucha trvalá
• Skontrolujte funkčnosť motora (viď F06)
• Skontrolujte, či nie je riadiaca jednotka motora vadná

 

Chyba F11

Chyba práčky Whirlpool F11

MCU neinicializované / zlyhanie MCU (len zariadenia s externým motorom - riadiaca jednotka ako CIM, BPM alebo Direct Drive)
Počas samočinného testu zlyhalo MCU.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte káble medzi CCU a MCU a motorom
• Skontrolujte funkčnosť motora (viď F06)
• Pri začatí cyklu sa zámok musí zamknúť.
Relé pre MCU na CCU musí byť počuť zvukom po kliknutí.
Samočinný test MCU sa spustí automaticky, akonáhle je MCU pripojený k napätiu, 
samo-test bol úspešný, keď relé na MCU prepínajú - (môže sa rozpoznať zvukom spínania). 

 

Chyba F12

Chyba práčky Whirlpool F12

Chyba okruhu ohrievacieho telesa.
Hlavné ovládanie zistilo zlyhanie okruhu ohrievača. Tento okruh je kontrolovaný pred začiatkom cyklu a po odstreďovaní..
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte izolačný odpor konektorov telesa voči uzemneniu.
• Skontrolujte odpor ohrievača.
• Skontrolujte zapojenie konektorov na ohrievač a CCU.
• Skontrolujte CCU.

 

 

Chyba F13

Chyba práčky Whirlpool F13

Porucha CCU na okruhu riadenia zámku dverí.
Ak CCU detekuje závadu zámku dverí, zobrazí sa chyba F13. Táto kontrola sa vykoná na začiatku cyklu, počas cyklu a na konci cyklu.
Potenciálne príčiny
• Skontrolujte zapojenie medzi CCU a zámkom dverí.


 

Chyba F14

Chyba práčky Whirlpool F14

Chyba EEPROM
CCU prijíma údaje z EEPROM na doske CCU. Ak dôjde k chybe pri čítaní týchto údajov spôsobí túto indikáciu poruchy.
Potenciálne príčiny
• Môže to spôsobiť zmena napätia alebo prerušenie napájania (porucha siete)
Spustite testovací program. Tým sa vykoná úplná kontrola EEPROM.
Ak sa porucha zistí počas testovacieho programu, nahraďte CCU.

 

Chyba F23

 

Chyba práčky Whirlpool F23

 

Chyba hladinového spínača
Ak elektronika detekuje počas pracieho cyklu, že kontakt hladinového spínača pre hladinu vody na pranie sa zároveň prepína na zapnutý a vypnutý stav počas 10 sekúnd, zobrazí sa táto chyba.

Možné príčiny:

  • Skontrolujte hodnotu odporu na kontaktoch hladinového spínača.
  • Skontrolujte pripojenie kontaktov k spínaču a k elektronike.
  • Spustite testovací program. Ak problém pretrváva, zobrazí sa znova F23.
  • Skontrolujte chybu F08 a F12, chyba môže byť spôsobená poškodeným ohrievacím telesom.

 

Chyba F27

 

Zlyhalo reverzné relé.

Ak elektronika detekuje, že sa motor točí iba jedným smerom, vypíše toto hlásenie.

Potenciálne príčiny

  • Skontrolujte pripojenie k motoru
  • Skontrolujte CCU - riadiacu jednotku (sú tam dva relé, ktoré menia smer otáčania motora)

 

Chyba F15 až F29

na dotaz

 

49 Komentáre

Olga Topolančinová:
10.08.2018, 21:39:15
Odpovedz

Ukazuje mi chybu EO2

Robert Krakovský:
11.08.2018, 09:03:49

Neviem aký model práčky máte, ale predpokladám, že chyba EO2 bude problém s vodou - napúšťaním vody do práčky. Pozrite, či máte pustenú vodu do práčky, prípadne prečistite sitká na prívodnej hadici a preskúšajte zapnutím vody, či preteká cez hadicu.

Terezia:
07.09.2018, 20:16:27
Odpovedz

Dobrý deň mame pracku whirlpool awo/d 41140 a ukazuje nám chybu L9 alebo F9 presne neviem, neviete mi poradiť co to môže byť? Ďakujem

Róbert Krakovský:
12.09.2018, 15:27:00

Nevyzerá to na závadu práčky, ale nízke napätie v sieti. Treba zmerať napätie v zásuvke.

Miroslav Sobotka:
10.09.2018, 17:28:55
Odpovedz

Dobrý deň. Mám pračku Bauknecht WAT720 a ukazuje mi chybu F25. Neviete mi prosím poradiť, čo by ju mohlo spôsobiť. Spustil som si diagnostiku a pri programe C4 odstreďovanie mi vyhodilo túto chybu.

Robert Krakovský:
12.09.2018, 15:23:24

Chyba F25 je v servisnom manuály vynechaná, tak ťažko povedať. Treba odskúšať všetky funkcie práčky jednotlivo.

Jan Benadik:
20.09.2018, 18:55:39
Odpovedz

Mam pracku Whirpool AWE 6729. Chyba tam programator no neviem aky tam ma byt. Dakujem za radu.

Róbert Krakovský:
22.09.2018, 17:58:06

Vieme zistiť presne podľa výrobného čísla práčky, stačí napísať. Programátor sa dá aj opraviť, viac v odkaze hore.

Mikuláš Bolčo:
01.10.2018, 15:21:24
Odpovedz

Dobrý deň, mám práčku AWE 7519 a ukazuje chybu F-27. Čo to može znamenat. Ďakujem za odpoved.

Róbert Krakovský:
01.10.2018, 17:36:15

Chyba doplnená do prehľadu, vyzerá to na chybné relé v programátore, relé treba skontrolovať a vymeniť, alebo vymeniť celý programátor.

Ilona. Batiova:
03.07.2019, 19:54:22

Dobrý den Mám pračku whirlpool 6sence WTLS - 65912 .Byla zaplá na program 15. min. Doprala, prádlo jsem vytáhla akorát mi tam ukazuje servis a F -27 . Můžete mi prosím poradit co to může být. Moc děkuji a přeji vám hezký den. Batiova

Marek Fedak:
01.09.2019, 15:19:52

Dobry mam wirpool vyhodilo my kod f05 ako riesit

Miroslav Homolka:
10.11.2018, 13:05:42
Odpovedz

Dobrý den, pračka whirlpool awe 7316 při zapnutí nenapouští vodu a po chvíli se rozsvítí hlaška F 08, topné těleso jsem vyndal připojil na 220V a po chvíli začalo hřát, tak jsem jej vypnul. Když jsem na tělese měřil odpor, neukázalo to žádnou hodnotu v ohmech. Ani jeden nebo druhý kontakt topného tělesa proti svodu nevykázal žádnou hodnotu. Může být souvislost napouštění s topným tělesem. Děkuji za odpověď s pozdravem Homolka Miroslav.

Robert Krakovský:
11.11.2018, 18:32:47

Ak je teleso dobré, bude vadné spínacie relé v elektronike - programátore.

Juro:
17.11.2018, 11:17:40
Odpovedz

A kde sa dá objednať ten programátor?

Robert Krakovský:
18.11.2018, 16:00:15

Programátor sa dá objednať tu na stránke v časti "DIELY - PRÁČKA" alebo priamo napísať do kolonky vyhľadávania.

Kristian:
19.11.2018, 14:02:33
Odpovedz

Dobrý deň, mám práčku Whirlpool AWE 6419 ukazuje poruchu servis. Neviete čo môže byť porucha ?

Róbert Krakovský:
02.12.2018, 09:07:11

Tak toto sa nedá takto zistiť, treba postupovať napríklad podľa článku "Najčastejšie poruchy práčky Whirlpool"

Juraj:
01.12.2018, 19:49:28
Odpovedz

Dobrý deň,máme práčku Whirlpool TDLR 60110 a vyhodilo nám chybu FdL.po vyhodení tejto chyby zostane práčka zamknutá .Nevieme v akom čase cyklu to vyhodí chybu,ale pri zadaní nového cyklu na odstredovanie sa práčka znovu rozbehne a po skončení cyklu normálne skončí.

Robert Krakovský:
02.12.2018, 09:11:24

Zámok dverí sa nedá odomknúť, mechanický problém, takže niečo so zámkom môže byť.

Zuzana Šterbáková:
09.12.2018, 19:39:53
Odpovedz

Dobry den, mam pracku whirpool AWE 50210, po zapnuti programu napusti trocha vody, par krat otoci bubon a zapne sa kontrolka kohutik, pricom voda je spustena. Pracka sa zastastavi a neperie. musim znova stlacit start a pracka perie az dokonca. Na displeji nesvieti ziadne chybove hlasenie, len kontrolka kohutik na cerveno. Dakujem

Róbert Krakovský:
15.12.2018, 20:09:52

Zrejme nízky tlak vody alebo upchaté sitká na prívodnej hadici alebo ventile.

Patrik:
15.12.2018, 13:53:57
Odpovedz

Zdravím mám práčku whirpool awe 50510 a pri praní mi ukazovalo problemy s filtrom aj s privodom vody filter som vyčistil, ale nesvieti mi kontrolka servisu, problém je ten že práčka napusti vodu a potom už program nefungoval

Robert Krakovský:
15.12.2018, 20:12:24

Takže napustí vodu a ďalej nefunguje?

František Makudera:
23.12.2018, 13:01:04
Odpovedz

Mám pračku whirpool AWO/D43136 pračka nejde při zdimani do otáček při spuštění testu žádnou chybu nehlásí a bez problémů točí. Dřív mi ji stačilo na den vytáhnout z elektriky a vyčistit teď nic nepomáhá, dik za radu

Robert Krakovský:
23.12.2018, 17:29:40

Vyzerá to na chybu programátora, v týchto prípadoch sa menia za novšie typy, kde je tento problém odstránený.

Maja:
09.01.2019, 20:45:49
Odpovedz

Dobrý deň. Mám pracku whirpol awe 7519 a vypisuje chybu FdL. Prosím co to znamená. Ďakujem.

Robert Krakovský:
17.01.2019, 08:55:26

Už som písal vyššie, niečo so zámkom dverí.

Lukas:
14.01.2019, 21:45:46
Odpovedz

Zdravim svieti mi kontrolka cervena mriezka neviem co to znamena pracka sa pauzla stlacil som znova tlacitko pauza a isla dalej

Robert Krakovský:
17.01.2019, 08:54:35
Odpovedz

Je to v návode, upchatý filter alebo odtok, pomaly vyteká voda von z práčky, takže treba prečistiť filter a sifón, kam je napojená odtoková hadica.

Robert:
17.01.2019, 21:35:18
Odpovedz

Dobrý deň, nedávno som objednal zámok dverí na AWE 86612. RJ VAVE Tk1-/- preblikoval pred spustenim zamok LED. Po dlhsej dobe uz nesiel zamknut, rozsvietila sa cervena LED, tak sa kupil novy zamok. Po výmene nového pri zapnuti do siete, a vybere PRG, sa rozblika LED na zeleno prebliknutie je take kratke z dlksou pauzou 0,5 sek inter. po chvilke sa rozsvieti LED na zeleno a zamok zamkne. Čo sposobuje zopnutie zamku aka sucast pracky nemoze byt nieco ine vadne. Dakujem S pozdravom

Robert Krakovský:
30.01.2019, 19:14:20

Ak nevypíše žiadnu chybu, môže byť aj samotný programátor.

Peter Štímel:
06.02.2019, 20:29:03
Odpovedz

Dobrý deň mám práčku Whirlpool AWE7519. V pondelok manželka chcela prať a napísala jej práčka chybu f08. Na vašej stránke som našiel informácie že bude problém s vyhrievacím telesom. Teleso som objednal, vymenil ale porucha zostala. Premeral som káble od vyhrievacieho telesa až po riadiacu jednotku a tie sú v poriadku. Takisto som premeral obidva voči zemi a to je tiež v poriadku. Nameral som nekonečný odpor a teleso mi ukazuje okolo 27ohmov. Pri meraní starého telesa bol odpor tiež 26,7 ohmu tak aj to staré bolo nakoniec ešte dobré. Neviete poradiť kde ešte hľadať poruchu? Či už len v riadiacej jednotke? Myslím si že problém bude asi už len v nej. Koľko by stála poprípade nová? Ďakujem Peter

Róbert Krakovský:
11.02.2019, 17:57:16

Chyba bude už len v programátore, dá sa opraviť.

Peter Štímel:
20.02.2019, 20:33:08

Koľko by asi vyšla oprava programátora? Ja som ho mal vonku, vyletoval som relé ktoré spúšťa ohrev telesa. Pripojil som ho na12V a meral spínacie kontakty, to bolo v poriadku. Dal som ho teda späť ale porucha pretrváva. Ďakujem za odpoveď.

Robert:
21.02.2019, 21:23:56
Odpovedz

Zdravím Vás Dal som test a zostali svietiť porucha F23 je to pračka Whirlpool awo/c 6104 a z piatich kontroliek svietili 1,3,4,5. Ktorý gombík je reset? Ďakujem za radu.

Róbert Krakovský:
28.02.2019, 12:40:18
Odpovedz

Reset sa robí buď tlačítkom štart/stop alebo ak je nad ním samostatné tlačítko reset so šípkami.

mika:
16.03.2019, 09:44:44
Odpovedz

Zdravim mame porchu na pracke whirpol 6164 pracka ukazuje kluc ako nastavenie nevieme čo moze byt vie nam niekto pomoct

Róbert Krakovský:
22.03.2019, 07:44:52

Toto sa nedá takto určiť závadu.

Katarina:
25.03.2019, 14:01:30
Odpovedz

Whirlpool awe 50510 typ dt 350 5.0kg pocas prania pracka cuka a vynecha predposledny program asi je to odstredovanie hned prejde na zmykanie..pracka ma 4 mesiace...viete povedat co to moze byt..dakujem

Karol Gabor:
01.04.2019, 09:22:44
Odpovedz

Zdravim vas mame pracku whirlpool awe 7109,pri zapinani uvedeneho programu zacne normalne ist a potom neskor naskoci chyba f 08 a zacne blikat cervene svetlo , mozete nam poradit

Róbert Krakovský:
16.04.2019, 10:28:56

F08 je chyba ohrievacieho telesa.

Miloš:
29.04.2019, 16:33:06
Odpovedz

Dobrý deň, mám práčku Whirlpool AWE 66710. vyhadzuje chybu F 60. mozete poradiť čo s tým? vďaka.

Robert Krakovský:
06.05.2019, 21:15:27

Chyba elektroniky.

Zuzana:
29.04.2019, 19:00:18
Odpovedz

Dobry den,mam pracku whirpool AWS63213 do bubna sa mi dostala kostica a neviem ju nijako vybrat. Ziadne rebro neviem vybrat,filter som vycistila,tam nie je...prosim poradte mi,ako mam vybrat rebro,aby som sa dostala k tej kostici. Ďakujem

Robert Krakovský:
06.05.2019, 21:14:26

Treba vybrať ohrievacie teleso.

Janka:
06.05.2019, 15:30:54
Odpovedz

Dobrý deň, pred celkovým ukončením prania hlási práčka Whirpool AWE 66710 chybu Fdl a nedá sa otvoriť. Podľa manuálu je to chyba zámku. Stáva sa to čoraz častejšie. Zatiaľ stačilo vypnúť práčku úplne a dala sa otvoriť. Asi sa to bude časom zhoršovať. Práčka má 3,5 roka. Je to predzvesť nejakej vážnejšej chyby? Je potrebné volať opravára? Ďakujem

Robert Krakovský:
06.05.2019, 21:16:17

Asi najskôr odchádza zámok dverí.

Stanislav Babjak, Ing.:
06.05.2019, 17:46:57
Odpovedz

Dnes 6.5.2019 som obdržal od Vás pán Krakovský opravený diel programátora , manželka sa potešila , namontoval som programátor do práčky , otočil gombíkom na práčke - svieti. Manželka hneď hodila prádlo na 15 min a bum, práčke svieti servis a chyba F 27 . Čo s tým, potrebujem radu. Ďakujem. Ing. Babjak

Robert Krakovský:
06.05.2019, 21:18:37

Treba odpojiť konektory k modulu a nanovo ich pozapájať, treba dávať pozor na správnosť zapojenia, aby zdierky na pinoch presne sadli do výrezov na programátore.

Petr Gehringer:
09.05.2019, 17:49:17
Odpovedz

Dobrý den, výše se několikrát zmiňuje testovací program, jak ho ale spustím? Chci ověřit chybu f23, pračka se běžně spustí napustí vodu, párkrát otočí a hodí chybu f23. Děkuji

Michal:
11.05.2019, 08:44:11
Odpovedz

Zdravim.Svieti mi chyba F2.čo s tym ?

Milan:
13.05.2019, 21:54:02
Odpovedz

Dobry den co mam robyt ked svieti na displeji ,,,F06, remen je napnuti dakujem

Ľubomír.pecha:
13.08.2019, 09:50:50

Vypisuje chybu f6

Jana:
15.05.2019, 13:29:33
Odpovedz

Prosim o radu moja pracka whirlpool awm 8105 na zaciatku prania dlho odsava aj 25 min az potom zacne prat riadny cyklus.ked dam hned dalsiu davku perie hned.dakujem.

Jana:
15.05.2019, 17:32:05
Odpovedz

Prosim o radu.Mam pracku whirpool awm 8105.Na zaciatku prania odsava približne 15 min až potom začne prať pekne celý cyklus. Keď dám hneď ďalšiu dávku začne prať s krátkym odsavaním.Ďakujem.

Jana Dubravkova:
16.05.2019, 13:04:07
Odpovedz

Prosim o radu. Moja pračka whirlpool awm 8105 pri začiatku prania dlho odsáva cca 15 min až potom začne prať.Ďakujem za radu.

simon:
03.06.2019, 14:01:27
Odpovedz

dobrý den, dokázal byste nasměrovat na odhalení problému s pračkou Whirlpool AWO 9561. po startu asi 10sek napouštěla a pak vypnula. rozblikala se kontrolka zámku. přes spodní ventil s filtrem jsem vypustil vodu a opět zapnul a pár sekund to chrčí a drhne na prázdno a už se nerozjede...myslíte že to může být čerpadlo vypouštěcí?

Lukas:
05.06.2019, 20:37:46
Odpovedz

Chyba F-26

Dana:
06.06.2019, 13:30:00
Odpovedz

Dobrý deň naša práčka whirpool ukazuje chybu f:dL viete mi s tým poradiť?

Lydia:
08.06.2019, 15:56:57
Odpovedz

Dobrý deň, mám pračku wirpool Awe7519 a ked spustim pracku tak mi zasvieti F12. Ako by som mohla tuto chybu odstraniť. Veľmi pekne ďakujem

Marek Bučko:
13.07.2019, 16:45:26
Odpovedz

Zdravím, naša pracka whirlpool awo 45135 pri praní na konci svieti červená kontrolka špinavý filter. Filter je však vyčisteny aj hadica a čerpadlo. Kde môže byt problém?

Štefan Mátyáš:
21.07.2019, 16:29:17
Odpovedz

Umývačka riadu wirpul 3333 dfi. Program č. 5 1,30 h.Po zapnutí na displeji sa zobrazí 1,35 h. po piatich minútach chodu umývačky zobrazí synbol F11.

Daniela Mikulincova:
12.08.2019, 22:18:37
Odpovedz

Dobry den,mam pracku Samsung ma 5r. Probl.mam,ze po zapnuti zacne tahat vodu,ale bubon sa neotoci,a dalej pracka stoji v tej minute kedy dotiekla voda. Vobec mi nevypise chybu. Ani po x hodin. Ak bubon otocim rukov,da sa tocit. Pracka je s predu plnenu. Skusala som vsetky programi,a robi to iste. Vodu odsava. Dakujem za radu

Erika Gálová:
18.08.2019, 14:41:42
Odpovedz

Dobrý deň, na základe horeuvedených komentárov som čítala, že F08 je porucha ohrievacieho telesa. Chcela by som sa spýtať čo stojí výmena a či sa vôbec oplatí to vymeniť alebo kúpiť novú pračku. Naša pračka má značku Wirlpool 7319. /Jaj, zabudla som napísať,že ked zapnem pár sekúnd točí, ale ked má napúšťať vodu vtedy vypíše F08/ Ďakujem

Rajnoha:
02.09.2019, 12:37:02
Odpovedz

Aký odpor má NTC pri 20C°? Ďakujem

Stefan:
18.09.2019, 19:34:51
Odpovedz

Dobry den mam pracku Whirloopl AWG 7920 D. A je problem ze mi naskocilo na displeji E02 .Neviete mi poradit co to moze bit.Dakujem

Adriana:
30.09.2019, 13:33:56
Odpovedz

Dobrý deň mám práčku Simens .Po spusteni programu perie ale napr.o hodinu by už mala skončiť píše že 1min do konca,ale zrazu sa to zmeni a na casovači ukáže napr. 22 minút, ale nakoniec ukáže aj tak chybu E6. Ďakujem za odpoveď.

Zuzana Bialkova:
03.10.2019, 11:08:58
Odpovedz

Dobrý deň, chcem sa opýtať na umývačke riadu my vypisuje F15, nechce ju ani spustiť. Ďakujem veľmi pekne, za odpoveď. BIALKOVA

Eva Jančiová:
17.10.2019, 22:50:48
Odpovedz

Dobrý večer pračka mi pri programe na 60 syntetika. Preteká. Čím to môže byť. Jedna sa o model AW7728

Eva Jančiová:
17.10.2019, 22:52:10
Odpovedz

Za odpoveď vám vopred Ďakujem.

Květa Vakulenko:
30.10.2019, 18:52:34
Odpovedz

Dobrý den, mám pračku Whirlpool a při pracím cyklu se pračka vypnula a displej neukazuje žádnou chybu, jelikož pravděpodobně chybí přívod el.proudu (zásuvky jsou ale v pořádku)....dotaz - pračka stáří 6 let - vyplatí se oprava, případně co je možná závada. Děkuji

Jozef:
03.11.2019, 17:12:12
Odpovedz

Dobrý deň, práčka Whirlpool AWO 9161, nedajú sa otvoriť dvierka... čo robiť? Ďakujem

Mirek:
06.11.2019, 19:35:13
Odpovedz

Dobrý den, díky vám jsem svou pračku Whirlpool awo-d 45140 opravil. Ještě jednou díky. Mám ale další problém. Při praní se rozsvítí červená kontrolka ucpaného filtru. Hadice je nová, filtr čistý, čerpadlo jede a pračka je po zastavení prázdná bez vody. Není tam prosím nějaký snímač vody, který může být vadný? Předem díky za odpověď

Napíš komentár