Chybové kódy pračky Whirlpool - error code

Chybové kódy pračky Whirlpool

Error code nebo chybový kód praček se může lišit podle modelů, ale napíšu tu nejběžnější, nejčastěji poruchy na Whirlpool pračky.

Pračky Whirlpool AWE, AWT, WTLS, AWO/D AWO/C

Selhání zámku dveří

pračka whirlpool svítí zámek

Pokud programátor není schopen uzamknout dveře po startu programu do 20 sekund, programátor (CCU) přejde do režimu výběru (bliká LED dioda start / pauza)
Potenciální příčiny
• mechanická záležitost s rozhraním zámku dveří
• dveře nejsou zcela zavřené
• problém s uzávěrem dveří

Chyba F01

Chyba pračky Whirlpool F01 error cod

Není zjištěna žádná voda, která vstupuje do zařízení nebo nevypnul hladinový spínač.
Pokud po 6 minutách kontrola nezjistí, že se voda napouští do pračky, pak se ventily vypnou a rozsvítí LED “vodovodní kohoutek”.
Ovládání je v režimu pozastavení. Pokud bylo možné odstranit poruchu, stiskněte tlačítko PB Start, spotřebič se restartuje.
potenciální příčiny
• Pokud v přístroji není voda:
• Ujistěte se, že oba ventily na zdroji vody jsou zcela otevřené.
• Zkontrolujte, zda jsou vstupní hadice nebo připojené filtry v přívodních ventilech čisté.
• Zkontrolujte funkčnost přívodního ventilu.
• Pokud je v přístroji voda:
• Zda je hadice tlakového (hladinového) spínače je v dobrém stavu a je správně propojena s vanou a s tlakovým spínačem.
• Ověřte, zda není problém sifonu – odtoku.
• Zkontrolujte připojení kabelových svazků; vstupní ventily, tlakový spínač a centrální ovládání jednotky (CCU).
• Zkontrolujte všechny hadice kvůli možným netěsnostem.
• Ověřte provoz tlakového spínače.
• Ověřte provoz CCU.

Chyba F02

Chyba pračky Whirlpool F02 error cod

Selhání systému Aquastop
Pokud je kontakt aquastop na spodní přihrádce spotřebiče zavřený více než 30 “
bylo zjištěno selhání aquastop. Ve stavu aquastop bude vypouštěcí čerpadlo běžet 3 až 6 minut. Poté se odtokové čerpadlo vypne a dveře se odemknou.
potenciální příčiny
• Pokud je v dolním zásobníku spotřebiče voda:
• Zkontrolujte všechny hadice pro případ netěsnosti.
• Zkontrolujte, zda nedošlo k přetečení v důsledku použití příliš velkého množství pracího prostředku.
• Zkontrolujte vanu pro případ netěsnosti.
• Pokud ve spodním zásobníku není žádná voda:
• Zkontrolujte, zda nemá spínač aquastop zkrat.
• Zkontrolujte, zda je zapojení řidiče správně připojeno.
• Ověřte provoz CCU. (Viz také F26: Příčinou je to, že čerpadlo je v zkratu)

Chyba F03

Chyba pračky Whirlpool F03 error cod

Dlouhé vypouštění vody
Pokud čas vypouštění přesáhne časový limit vypouštění, LED “čistý filtr” svítí.
časový limit je: 4 minuty odtok -> 4 minuty impulsní vypouštění (10 sekund / 10 sekund vypnuto) ->
4 minuty odtoku.
Ovládání je v režimu pozastavení. Stiskněte tlačítko startu. Pokud se voda vypustí, cyklus bude pokračovat.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte vypouštěcí hadici a ujistěte se, že není zaseknutá nebo zalomená.
• Zkontrolujte filtr odtokového čerpadla pro cizí předměty.
• Zkontrolujte elektrické připojení čerpadla a ujistěte se, že čerpadlo běží.
• Zkontrolujte elektrický odpor vypouštěcího čerpadla.
• Porucha může být způsobena i pokud je příliš mnoho pěny ve fázi praní. Přečtěte si také popis poruchy F18.
• Zkontrolujte funkci CCU.

Chyba F04

Chyba pračky Whirlpool F04 error code

Příliš dlouhý čas ohřevu
Pokud se během 50 minut prvního ohřevu teplota vody nezvýší nad 35 ° C, krok v cyklu zobrazí CCU tuto chybu.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte elektrický odpor topného tělesa.
• Zkontrolujte připojení drátěného kabelu k topnému tělesu, NTC a CCU.
• Zkontrolujte elektrický odpor NTC (porucha může nastat i při NTC – odpor se nemění s teplotou).
• Zkontrolujte funkci CCU

Chyba F05

Chyba pračky Whirlpool F05 error code

Chyba čidla teploty vody
Pokud během kroku ohřevu vody v mycím cyklu hodnota čidla teploty vody (NTC) je mimo rozsah, zobrazí se chybový kód F05.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte odpor NTC.
• Zkontrolujte připojení k NTC a CCU.
NTC zkrat (NTC nebo zapojení do NTC): zařízení je mrtvé při zapnutí – selhání čtení
kód z eeprom: selhání třídy B (F60 – F63)

Chyba F06

Chyba pračky Whirlpool F06 error code

Chyba motorového tachodynama
Ovládání není schopno správně zaznamenat rychlost motoru (několikrát) a pračka se vypne.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte spojení kabelů mezi motorem a CCU.
• Zkontrolujte odpor obvodu otáčkoměru na motoru.
• Zkontrolujte odpor vinutí motoru.
• Zkontrolujte napnutí klínového řemene a upevnění řemenice.

Chyba F07

Chyba pračky Whirlpool F07 error code

Chyba triak řízení motoru
Hlavní ovládání zaznamenalo zkrat v řízení motoru.
potenciální příčiny
• Kontrola CCU spuštěním testovacího programu:
pokud dojde k poruše při univerzálním motoru: vyměnit CCU
pokud dojde k poruše při CIM, BPM nebo Direct Drive: vyměnit řídící jednotku motoru

Chyba F08

Chyba pračky Whirlpool F08 error code

Otevřený okruh ohřívacího tělesa, těleso je přepálené.

Hlavní ovládání zjistilo selhání okruhu ohřívače. Tyto poruchy jsou kontrolovány před začátkem cyklu a po odstřeďování.

potenciální příčiny
• Zkontrolujte izolační odpor konektorů ohřívače vůči zemi.
• Zkontrolujte odpor ohřívacího tělesa.
• Zkontrolujte zapojení konektorů k topnému tělesu a CCU.
• Zkontrolujte CCU.

Pokud se tato indikace poruchy objeví na konci pracího cyklu a všechny části jako jsou topné těleso a kabeláž jsou v pořádku, pak
vyměňte původní řídicí desku za novou a naprogramujte novým softwarem.

Jak diagnostikovat chybu ohřívacího tělesa.

Chyba F09

Chyba pračky Whirlpool F09 error code

MCU nízké napětí (pouze spotřebiče s externí řídicí jednotkou motoru jako CIM, BPM nebo
Direct Drive)
MCU zjistil příliš nízké síťové napětí (přibližně 170 V). Není to žádná chyba komponentů.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte napájení síťového napětí

Chyba F10

Chyba pračky Whirlpool F10 error code

MCU nepřetržitě prohřívá (pouze spotřebiče s externí řídicí jednotkou motoru jako např. CIM, BPM nebo Direct Drive)

MCU zjistil příliš vysokou teplotu.

potenciální příčiny
• Zkontrolujte, zda není zablokovaný buben (prádlo zablokuje buben), hluk nebo tření při otáčení bubnu.
• Zkontrolujte, zda nebylo zařízení přetížené.
• Zkontrolujte teplotu okolí.
Pokud je porucha trvalá
• Zkontrolujte funkčnost motoru (viz F06)
• Zkontrolujte, zda není řídicí jednotka motoru vadná

Chyba F11

Chyba pračky Whirlpool F11 error code

MCU neinicializované / selhání MCU (pouze zařízení s externím motorem – řídící jednotka jako CIM, BPM nebo Direct Drive)
Během samočinného testu selhalo MCU.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte kabely mezi CCU a MCU a motorem
• Zkontrolujte funkčnost motoru (viz F06)
• Při zahájení cyklu se zámek musí zamknout.
Relé pro MCU na CCU musí být slyšet zvukem po kliknutí.
Samočinný test MCU se spustí automaticky, jakmile je MCU připojen k napětí,
samo-test byl úspěšný, když relé na MCU přepínají – (může se rozpoznat zvukem spínání).

Chyba F12

Chyba pračky Whirlpool F12 error code

Chyba okruhu ohřívacího tělesa.
Hlavní ovládání zjistilo selhání okruhu ohřívače. Tento okruh je kontrolován před začátkem cyklu a po odstřeďování ..
potenciální příčiny
• Zkontrolujte izolační odpor konektorů tělesa vůči uzemnění.
• Zkontrolujte odpor ohřívače.
• Zkontrolujte zapojení konektorů na ohřívač a CCU.
• Zkontrolujte CCU.

Chyba F13

Chyba pračky Whirlpool F13 error code

Porucha CCU na okruhu řízení zámku dveří.
Pokud CCU detekuje závadu zámku dveří, zobrazí chyba F13. Tato kontrola se provádí na začátku cyklu, během cyklu a na konci cyklu.
potenciální příčiny
• Zkontrolujte zapojení mezi CCU a zámkem dveří.

Chyba F14

Chyba pračky Whirlpool F14 error code

Chyba EEPROM
CCU přijímá data z EEPROM na desce CCU. Pokud dojde k chybě při čtení těchto údajů způsobí tuto indikaci poruchy.
potenciální příčiny
• Může to způsobit změna napětí nebo přerušení napájení (porucha sítě)
Spusťte testovací program. Tím se provede úplná kontrola EEPROM.
Pokud se porucha zjistí během testovacího programu, nahraďte CCU.

Chyba F23

Chyba pračky Whirlpool F23 error code

Chyba hladinového spínače

Pokud elektronika detekuje během pracího cyklu, že kontakt hladinového spínače pro hladinu vody na praní se zároveň přepíná na zapnutý a vypnutý stav během 10 sekund, zobrazí se tato chyba.

Možné příčiny:

 • Zkontrolujte hodnotu odporu na kontaktech hladinového spínače.
 • Zkontrolujte připojení kontaktů k spínači a k elektronice.
 • Spusťte testovací program. Pokud problém přetrvává, objeví se znovu F23.
 • Zkontrolujte chybu F08 a F12, chyba může být způsobena poškozeným ohřívacím tělesem.

Chyba F27

Selhalo reverzní relé.

Pokud elektronika detekuje, že se motor točí pouze jedním směrem, vypíše toto hlášení.

Potenciální příčiny

 • Zkontrolujte připojení k motoru
 • Zkontrolujte CCU – řídící jednotku (jsou tam dva relé, které mění směr otáčení motoru)

Chyba F29 alebo FdL​

Chyba pračky Whirlpool F29 fdl error code

Neotevřel se zámek dveří, mechanismus zámku je zablokovaný

Možné příčiny:

 • Zkontrolujte, zda to není mechanický problém v systému zámku, dveří nebo háčku dveří
 • Elektrické vedení mezi CCU a zámkem dveří
 • Spusťte testovací program. Pokud problém přetrvává, opět zasvítí F29 nebo FDL

Wave TCP

Time out otevření zámku je 4 minuty, ale může být 2 krát delší během 16 cyklů. Pokud je 3. krát delší, vypíše chybu F29 FDL.

Pračka zůstane uzamčena během chybového módu. Pračka může spustit nový program bez čekání na otevření zámku. Pro vyjmutí prádla třeba počkat 4 minuty.

Důležité: Indikace chyby může být vymazána pouze během spuštění celého testovacího cyklu nebo při přeprogramování elektroniky.

Wave 2

Time out otevření zámku je zvýšen na 6 minut, když je chyba F29 FDL hlášena poprvé. Dveřní zámek není zamčený během trvání chybového stavu. Není nutné vymazat chybové hlášení.

Chyba F15 až F28

na dotaz

16 názorů na “Chybové kódy pračky Whirlpool”

 1. Gabrhel Michal

  Dobrý den, mám pračku Whirlpool AWE 6519. Po spuštění třikrát cvakne relé a rosvítí se zelené diody kromě prostřední + červená klíč. Děkuji za odpověď.

 2. Dobrý den, mám pračku Whirlpool servisní číslo 859387210014. Po spuštění třikrát cvakne relé ? a rosvítí se zelené kontrolky + červená klíč.
  Na displeji svítí F27? Co tomu je a jaká je předpokládaná cena opravy? Má cenu opravovat, pračka 8 let?
  Děkuji za odpověď

  1. Zkontroloval bych uhlíky motoru, pak už jen výměna programátora. Těžko říci podle věku, některé 8 roční pračky jsou v lepším stavu než některé 3 roční.

 3. Dobrý den, můžete mi prosím poradit…
  U pračky vrchem plněné Whirpool AWE 8523, mi v různou dobu pracího programu (jakéhokoli) pračka přestane prát a na displejích střídavě skáčou písmena F H.
  Když vyndám pračku ze zásuvky a znovu zapojím zase pere, ale čas naskočí jako na začáku praní. Nebo nevyndám ze zásuvky a jen otočím voličem na jiný program a mačknu start, pračka zase nějakou dobu pere, někdy 15 minut, někdy hodinu, než opět naskočí FH… S přívodem vody problém neni, Děkuji

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Scroll to Top